androidbee.in

AMIS TMS APK Download

AMIS TMS  2.0   APK Icon

We are sharing the Free AMIS TMS APK Download. We only share the original APK file for download. AMIS TMS is an Android app developed by MISA JSC in the Business genre. You can download the 2.0 Version of AMIS TMS APK.

AMIS TMS 2.0 APK Free Download - Android App From MISA JSC

Download

AMIS TMS là ứng dụng mobile của phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN. AMIS TMS giúp:

Quản lý cấp trên:
• Giao việc, nhắc việc, cập nhật tình hình thực hiện công việc đã giao cho nhân viên, phản hồi hướng dẫn nhân viên thực hiện công việc mọi lúc, mọi nơi qua Mobile.
• Đánh giá tiến độ, chất lượng những việc nhân viên đã hoàn thành.…

MISA JSC owns the rights of AMIS TMS APK. We share APK files without any cheat, mod or hack for full pro version. If you have any complaints related to the AMIS TMS download please inform us.

Share AndroidBee.in with your friends and enjoy more application downloads like AMIS TMS app.

Related APK